Algemene voorwaarden Rijschool Struijcken


Deze algemene voorwaarden treden in werking zodra de klant/leerling aanvangt met zijn of haar rijlessen.

ARTIKEL 1 Verplichtingen van de autorijschool 

 1. De leerling krijgt praktijkles van een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WMR). 

 2. De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.

 3. De instructeur geeft de voortgang en progressie van de leerling regelmatig aan.

 4. De leerling rijdt zoveel mogelijk in dezelfde auto en legt in principe het rijexamen af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. 

 5. Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de leerling de examenkosten heeft betaald. 

 6. De rijschool heeft alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen afgesloten. 

 7. Indien de rijles niet door kan gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval, weer en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding. 

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling 

 1. Om rijlessen te volgen moet een leerling minimaal 16,5 jaar oud zijn.
  Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben. 

 2. De leerling is verplicht de aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijles op te volgen. 

 3. De leerling dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles.

 4. Bij het iets te laat verschijnen van de leerling, wacht de instructeur altijd 5 tot 10 minuten op de afgesproken plaats. De rijles wordt verkort met de tijd die de leerling te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden. Als de leerling meer dan 10 minuten te laat is, gaat de rijles niet door. De rijschool brengt de rijles dan, vanwege de gereserveerde tijd, in rekening. 

 5. Bij een eventuele verhindering mag de leerling een rijles afzeggen of verzetten. Dit  kan kosteloos tot 24 uur voor de rijles. De leerling dient zelf zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de rijschool voor het maken van een nieuwe afspraak. Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.

 6. Voor aanvang van de examens dient de leerling de rijschool te machtigen via  www.mijncbr.nl.  

 7. De leerling dient ervoor te zorgen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instanties over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden. 

 8. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of  psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. 

 9. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in punt 8 staat vermeld, heeft de rijschool het recht de cursus per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. 

 10. Bij schade ontstaan als gevolg van de in punt 8 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. 

 11. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van  motorrijtuigen, dan is de leerling verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de leerling dit nalaat te melden, is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk. 

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling 

 1. Betalingen van losse rijlessen dienen contant na iedere les bij de instructeur te worden voldaan. Dit kan ook met een betaalverzoek gedaan worden.

 2. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs aan te passen. De prijs van een lespakket is vanaf aanvang van de cursus 15 maanden geldig. Na 15  maanden worden de pakketprijzen aangepast aan de dan geldende pakketprijzen, behoudens bijzondere omstandigheden. Of er sprake is van bijzondere omstandigheden wordt beoordeeld door de autorijschool.

 3. Voor betalingen bij lespakketten is een betalingsregeling mogelijk van maximaal vier termijnen. De momenten van betaling is in overleg. 

 4. Als je een lespakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig hebt benut, heb je recht op restitutie van de niet gebruikte rijlessen. Indien je meer rijlessen nodig hebt dan het aantal rijlessen van je aangeschafte lespakket, geldt voor de extra rijlessen de dan geldende prijs voor een losse rijles.

 5. Bij niet tijdig betalen wordt er een betalingsherinnering gestuurd en heeft de leerling de gelegenheid om binnen een redelijke termijn, na ontvangst van de  betalingsherinnering, het openstaande bedrag alsnog te betalen. 

 6. Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te  voldoen, zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

 7. Bij niet tijdige betaling door de leerling heeft de rijschool het recht om de  betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen, zonder gerechtelijke tussenkomst, en onverminderd het  recht tot het vorderen van vergoeding tot schade, gederfde winst en rente. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het recht van de rijschool om reeds afgesproken lessen en examens te laten vervallen, waarbij de kosten voor (een) niet vervallen examen(s) geheel voor rekening zullen zijn van de leerling. 

De leerling kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen. 

ARTIKEL 4 Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de  examenaanvraag voor aanvraag aan de rijschool te worden voldaan. 

 2. Indien het rijexamen, het herexamen of de tussentijdse toets geen doorgang vindt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen. 

 3. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijds prijswijzigingen van het theorie-examen, dan wel het praktijkexamen of de tussentijdse toets door te berekenen. 

ARTIKEL 5 Praktijkexamen 

 1. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte  weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van eventueel extra rijlessen voor het opnieuw vast te stellen examen in rekening te brengen. 

 2. Het praktijkexamen wordt pas aangevraagd wanneer de instructeur heeft bepaald  dat de leerling over voldoende rijvaardigheid beschikt.

ARTIKEL 6 Beëindiging van de lesovereenkomst 

 1. Zowel de rijschool als de leerling hebben het recht de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Indien er sprake is van een vooruitbetaald bedrag heeft de leerling recht op restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, onder aftrek van het al aan de  bevoegde instantie betaalde examengeld, al genoten rijlessen alsmede administratiekosten. 


ARTIKEL 7 Vrijwaring 

 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van  botsingen, aanrijdingen of overtredingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen, herexamen en tussentijdse toets, tenzij: 

          1 De leerling zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de  verkeersovertreding of aanrijding                     plaatsvindt.

          2 De leerling tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol of  geneesmiddelen die de rijvaardigheid              kunnen beïnvloeden en waarvan dit na een  overtreding of aanrijding blijkt.

          3 De leerling ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dit heeft verzwegen; de leerling heeft onjuiste gegevens                 verstrekt of verzwegen over zijn/haar medische beperkingen. 

ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer verantwoordelijk voor eventuele indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst. 

ARTIKEL 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 1. De rijschool gebruikt en deelt de gegevens van de leerling met degene die binnen de rijschool om de opleiding vlot en probleemloos te laten verlopen, en zodoende onnodige stagnatie te voorkomen. 

 2. De instructeurs mogen geen privacygevoelige gegevens van de leerlingen  verspreiden. 

 3. Leerlingen hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Zij mogen de rijschool  verzoeken de gegevens te verwijderen. Dit verzoek kan op verschillende manieren  worden ingediend; de rijschool mag dit verzoek niet weigeren.  

 4. Noodzakelijke persoonsgegevens van bestaande leerlingen mogen voor  marketingdoeleinden worden gebruikt indien deze doeleinden verband houden met de rijlessen. Denk aan het plaatsen van een Instagram Post.      Als de doeleinden geen verband houden met rijlessen of de rijschool andere, geen noodzakelijke, informatie aan de leerling vraagt en deze gebruikt voor marketingdoeleinden dan dient de leerling hiervoor toestemming te geven.  

 5. Informatie doorgeven aan derden mag alleen als de leerling daar toestemming voor geeft, of als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de lesovereenkomst. Heeft het geen betrekking op de lesovereenkomst, dan moet de leerling toestemming geven. 

 6. De rijschool heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

 7. Onze rijschool zet de geslaagde leerlingen met foto's op social media. Door het accepteren van deze voorwaarden gaat de leerling akkoord met hiermee.